Regulamin

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 
 1. Właścicielem serwisu www.decoplanet.pl jest firma:
  GLASS Mariusz Brodacki
  ul. Jana Kasprowicza 47
  NIP: 5992875849
  REGON: 383359678
  66-400, Gorzów Wielkopolski

  zwanym dalej Sprzedawcą.

   
 2. Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.
 
§ 2 ZAWARCIE UMOWY
 
 1. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a klientami, podlegają ogólnym warunkom handlowym podanym w regulaminie.
 2. Ewentualne odstępstwa od regulaminu rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedawcą oraz klientem w formie pisemnej, lub zostały wyraźnie określone w niniejszych, ogólnych warunkach handlowych.
 3. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Sprzedawcę.
 4. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 
§ 3 PŁATNOŚCI I CENY
 
 1. Płatności za towary można dokonywać za pośrednictwem platformy PayU bądź przelew na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.
 2. Płatność gotówką jest przyjmowana wyłącznie z góry tylko w przypadku złożenia zamówienia w siedzibie firmy.
 3. Płatność czekiem nie jest możliwa.
 4. W przypadku zamówień przysyłanych przez klientów do ceny mogą być doliczone koszty obróbki i przygotowania zdjęcia do wydruku. W takich przypadkach przed przystąpieniem do realizacji klient jest informowany drogą mailową przez Sprzedawcę o dodatkowych kosztach związanych z wykonaniem powierzonego produktu.
 5. Operacje płatnicze są zabezpieczone i szyfrowane przez 128-bitowy protokół SSL.
 
§ 4 DOSTAWA
 
 1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich DHL, UPS, DPD lub InPost. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów.
 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia (dni robocze od poniedziałku do piątku, wykluczając dni wolne i święta), który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym w serwisie decoPLANET.pl
 6. Sprzedawca poprzez serwis decoPLANET.pl prowadzi sprzedaż oraz wysyłkę towaru tylko na terenie Polski.
 7. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z ustalonym zamówieniem, a nieprawidłowości powstały z winy Sprzedawcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Niniejsze postanowienie nie wyklucza dalszych uprawnien Zleceniodawcy wynikajacych z przepisów powszechnie obowiazujacych.
 8. Osobisty odbiór towarów jest możliwy wyłącznie w siedzibie firmy.
 
§ 5 MONTAŻ
 
 1. Sprzedawca oferuje montaż zakupionych produktów na terenie Polski, cena ustalana jest indywidualnie ze Zleceniodawcą przed przystąpieniem do realizacją zamówienia.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania podłoża pod montaż zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy, w przypadku braku wymaganych przygotowań Sprzedawca ma prawo odmówić usługi montażu i przełożyć go na inny termin, dogodny dla Zleceniodawcy i Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i opóźnienia montażu powstałe poprzez brak przygotowania podłoża, niestawienie się Zleceniodawcy w umówionym miejscu montażu na czas, podanie błędnego adresu montażu przez Zleceniodawcę.
  1. W przypadku montażu zamówionego produktu na powierzchnię, której pomiar wykonano samodzielenie przez Zleceniodawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzalności za ewentualne rozbieżności wynikające z błędnego pomiarowania powierzchni pod montaż.
  2. Jeżeli usługa montażu nie została wykonana ze względu na błędnie wykonany pomiar powierzchni przeznaczonej do zamontowania zamówionego produktu, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów montażu poniesionych przez Zleceniodawcę.
 3. Montaż produktów nie dotyczy finalnego wykończenia t.j. fugowania łączeń, silikonowania krawędzi, kładzenia listw cokołowych/wykończeniowych. Ze względu na konieczność całkowitego wyschnięcia kleju montażowego odpowiednie prace wykończeniowe Zleceniodawca powinien przeprowadzić co najmniej po 24 godzinach od zakończonego przez Sprzedawcę montażu.
 
§ 6 TRANSPORT I SZKODY POWSTAŁE W TRAKCIE TRANSPORTU
 
 1. Jeżeli dostarczony klientowi towar posiada widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować go kurierowi i spisać w jego obecności protokół reklamacji w przeciwnym wypadku reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru nie będą rozpatrywane pozytywnie. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Przy wyborze sposobu dostawy transportem decoPLANET ustalona wstępnie godzina jest orientacyjna. Czas przyjazdu może ulec zmianie (w zależności od warunków na drodze, w przypadku awarii itp.) - w przypadku powstania możliwego opóźnienia kierowcy decoPlanet odpowiednio wcześnie przekazują kupującemu stosowną informację. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia odbioru pod wskazanym adresem w dniu planowanej dostawy.
 3. W przypadku niezapewnienia przez Kupującego odbioru pod adresem podanym w zamówieniu, zamówienie pozostaje w dyspozycji Sprzedawcy - kolejna próba doręczenia zamówienia możliwa jest dopiero przy następnym wyjeździe transportu decoPlanet, pod warunkiem ponownego opłacenia kosztu dostawy w wysokości 99zł brutto.
 4. Transport decoPLANET wyrusza z Gorzowa Wielkopolskiego w terminach uzależnionych od ilości oraz wielkości zamówień. Całkowity czas przejazdu do najdalej położonych punktów na trasie może wynieść do 3 dni. 
 5. W trasę zabierane są wszystkie zamówienia, które obejmuje rejon przejazdu, natomiast realizacja dostawy nastąpi tylko po uprzednim potwierdzeniu mailowym lub telefonicznym dostępności odbiorcy w punkcie dostawy.
 
§ 7 ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE
 
 1. Odstąpienia od umowy będą uwzględniane i możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy produkcja zamówienia nie została rozpoczęta. Każdy produkt zakupiony w serwisie decoPLANET.pl, wykonywany jest na indywidualne zlecenie klienta. Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane tylko w przypadku niezgodności produktu z zamówionym lub w przypadku uszkodzonego, zniszczonego bądź towaru niezgodnego z opisem.
 2. Zwracany lub reklamowany towar nie może posiadać znaków użytkowania, powinien być kompletny i odesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powodują, że zwrot lub reklamacja nie będą uznawane.
 3. Wpłacona przez klienta należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 4. W przypadku zwrotów lub reklamacji klient odsyła towar na własny koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Niezachowanie tego terminu skutkować może odmową przyjęcia zwrotu bądź reklamacji. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, a wszelkie koszta z tego tytułu ponosi klient.
 5. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby firmy Sprzedawcy, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania produktu (liczy się data nadania).
 
§ 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 
 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zakupionego towaru, jeśli szkoda ta nie powstała z jego winy. W szczególności dotyczy to wszystkich możliwych klęsk żywiołowych, stanu wojennego lub innych warunków środowiskowych uniemożliwiających dostarczenie towaru na czas.
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z użytkowania różnego typu monitorów komputerowych, mogących w znaczny sposób przekłamywać rzeczywistą kolorystykę obrazów zawartych w naszej galerii. Jak również za różnice wynikające z metod konwersji i/lub próbkowania kolorów z wydruku fotografii przesyłanych przez klienta.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice kolorystyczne przy ponownych wydrukach tego samego pliku w pewnym odstępie czasowym. Różnice w odcieniach pomiędzy pierwowzorem, a ponownym wydrukiem odtwarzanego projektu mogą być spowodowane przede wszystkim dostawą innej partii materiału przeznaczonego do druku jak również konwersją przestrzeni barwnych oraz zmieniającymi się parametrami maszyny drukującej. Są to nieuniknione etapy oraz procesy technologiczne na które firma decoPLANET nie ma wpływu.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż produktów czy jakiekolwiek dodatkowe koszta pośrednie bądź bezpośrednie związane z zakupem, montażem czy demontażem produktów.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość zdjęć wybranych przez klienta w procesie składania zamówienia.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż grafiki do wykonania wydruków pobierane są odpłatnie licencją standardową z zewnętrznych serwisów stockowch, głównie fotolia.com, - https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice cen zdjęć powstałych w okresie od wyceny do ostatecznego pobrania zdjęcia przez sprzedającego a także za usunięcie zdjęcia z serwisu oferującego grafiki.
 
§ 9 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
 
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczane produkty były doskonałe - niemniej jednak ze względu na naturalne trudności w obróbce takiego materiału jak szkło, mogą występować niewielkie odchylenia od zadanych wymiarów. Sprzedawca zastrzega więc możliwy zakres tolerancji błędu przy cięciu szkła, w zależności od długości cięcia i grubości szkła różnice mogą wynosić do +/- 2mm (przyjęto ogólne normy szklarskie PKN - Polskiej Komisji Normalizacyjnej).
 2. Materiał, jakim jest Twarda Pianka PCV nie jest na tyle twardym materiałem, aby niemożliwym było powstawanie na jego powierzchni mikro i makroskopijnych nierówności/zarysowań - mogą one powstać w trakcie naturalnego procesu produkcji, transportu, czy magazynowania. Zadrukowanie powierzchni PCV powoduje, że warstwa druku osiada na tych nierównościach, zapewniając kompletność obrazu. Oglądanie wydruków z kilku/kilkunastu centymetrów, pod odpowiednim kątem i przy odpowiednim refleksie świetlnym, pozwala na zauważenie pierwotnych zagłębień. Sprzedawca zastrzega brak wady materiału, kiedy pierwotne nierówności nie są widoczne z odległości większej niż 150cm.
 
§ 10 PRAWA AUTORSKIE
 
 1. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Zarówno klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sprzedawcy.
 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są - jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Koszystanie z serwisu decoPLANET.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień tego Regulaminu i naszej Polityki Prywatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu decoPLANET.pl
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególnych przypadkach.